کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍اب‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- طراح‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍ح‍م‍دب‍ن‌ح‍س‍ن‌(ع‍ج‌)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌،۲۵۵ ق‌۰
داده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا --ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ت‍ری‌ دی‌ اس‌ م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
طراح‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ارت‍ب‍اط غ‍ی‍ر ک‍لام‍ی‌
زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍واد چ‍ن‍دس‍ازه‌ -- خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌
م‍ی‍ن‍ی‌ت‍ب‌
ورد، م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زار ک‍ت‍ی‍ا(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادب‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍رداران‌---ای‍ران‌ --خ‍اطرات‌
دل‍ف‍ی‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آم‍ار--آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌
<ت‍اری‌وردی‌= ت‍اری‌ وردی‌>، ی‍دال‍ه‌،۱۳۴۶-
س‍ن‍ج‍ری‌، س‍ارا، ۱۳۶۱-
<ف‍رب‍د= ب‍ای‍زی‍دی‌>، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ح‍م‍دی‌، ه‍ان‍ی‌
ف‍روزن‍ده‌ ده‍ک‍ردی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۶۱-
ب‍اوی‌، ام‍ی‍د
ش‍اد، ع‍ل‍ی‌
پ‍ره‍ی‍زک‍اری‌، م‍س‍ع‍ود
<س‍ج‍ادی‌ پ‍ور= س‍ج‍ادی‌پ‍ور>، ح‍س‍ن‌
غ‍رب‍ی‌، م‍ظف‍ر
پ‍ره‍ی‍زگ‍اری‌، م‍س‍ع‍ود
ج‍ی‌،ک‍ن‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
دای‍ت‍ون‌،ل‍ی‍ن‍ا
<اح‍م‍دی‍ان‌ن‍ژاد= اح‍م‍دی‍ان‌ ن‍ژاد>،< داوود= داود>، ۱۳۵۶-
م‍ارم‍ل‌، آل‍ن‌
ک‍او، اوت‍ار ک‍ی‌
 
ناشر:
ع‍اب‍د،ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ع‍اب‍د
ع‍اب‍د، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ع‍اب‍د،س‍ی‍م‍رغ‌
ع‍اب‍د: م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر ع‍اب‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فتوشاپ برای کاربران حرفه ای گرافیک
دایتون ،لینا ؛  تهران نشر عابد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭د۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
یکصد آزمون آماری
جی ،کن ؛  تهران عابد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰‬,‭‌ج۹‌ی۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش ( هنر به روایت هندسه )
غربی ، مظفر ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۲۷۰‬,‭‌غ۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی
<تاری وردی = تاری وردی >، یداله ،۱۳۴۶- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ت۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<شبکه های = شبکه های >عصبی
پرهیزگاری ، مسعود ؛  تهران نشر عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌پ۴‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبان ها و ماشین ها
پرهیزکاری ، مسعود ؛  تهران عابد،سیمرغ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌پ۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها تحت دلفی
پرهیزکاری ، مسعود ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اشتیاق جمال ؛ پیرامون حضرت مهدی (عج )
شاد، علی ؛  تهران نشر عابد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۱‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی = ]5V AITAC کتیا وی ۵ ] در مهندسی مکانیک
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم های = الگوریتم های >ژنتیک و< بهینه سازی = بهینه سازی < >سازه های = سازه های >مرکب
باوی ، امید ؛  تهران عابد: مهرگان قلم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری < = 7002 droW eciffO tfosorciM میکروسافت آفیس ورد۲۰۰۷>
مارمل ، آلن ؛  تهران عابد،نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭‌م۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آتش و ققنوس :خاطرات فرمانده شهید حاج رضا شکری پور
<سجادی پور= سجادی پور>، حسن ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۵‬,‭‌س۳‌ق۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل < = 9002 XAM SD3تری دی اس مکس ۲۰۰۹>
محمدی ، هانی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌م۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای نمادین و< غیر کلامی = غیرکلامی >در تعلیم و تربیت نامرئی
کریمی ، عبدالعظیم ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طراحی صفحات وب
فروزنده دهکردی ، حبیب ، ۱۳۶۱- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ف۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع < = 0102 tcejorp eciffo tfosorciMمیکروسافت آفیس ۲۰۱۰>
<احمدیان نژاد= احمدیان نژاد>،< داوود= داود>، ۱۳۵۶- ؛  تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های کاربردی < = SIGجی آی اس >
سنجری ، سارا، ۱۳۶۱- ؛  تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۰/۲‬,‭‌س۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مواد مرکب
کاو، اوتار کی ؛  تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸‬,‭‌ک۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری با< = 61 batiniMمینی تب ۱۶>
<فربد= بایزیدی >، ابراهیم ؛  تهران عابد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ب۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < داده های = داده های < >پرسشنامه ای = پرسشنامه ای >به کمک نرم افزار< = 91 )WSAP( SSPSاس پی اس اس >
<فربد= بایزیدی >، ابراهیم ؛  تهران عابد: مهرگان قلم   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ب۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2