کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : طه‍م‍وری‍ان‌، ف‍رزان‍ه‌، ۱۳۵۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ازه‌
پ‍ارک‍ی‍ن‍گ‍ه‍ا --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
خ‍اک‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۸-
ف‍ل‍ی‍ن‌، ل‍ن‍ی‌ ج‍ی‌.
طه‍م‍وری‍ان‌، ف‍رزان‍ه‌، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌، آراد ک‍ت‍اب‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی پیرامون طراحی < لرزه ای = لرزه ای < >سازه های = سازه های >فولادی پارکینگهای طبقاتی
فلین ، لنی جی . ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۱۷۵‬,‭‌ف۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل مکانیک خاک
طهموریان ، فرزانه ، ۱۳۵۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭ط۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جداول محاسباتی < پروفیلهای = پروفیل های >ساختمانهای فولادی
نعمتی ، سعید، ۱۳۴۸- ؛  تهران فکر خلاق نوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ن۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها( روش کلاسیک و ماتریس )بر اساس کتاب مهندسی شاپور طاحونی
طهموریان ، فرزانه ، ۱۳۵۶- ؛  تهران امید انقلاب ، آراد کتاب   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳ط۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسایل < سازه های = سازه های >بتن آرمه
طهموریان ، فرزانه ، ۱۳۵۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌م۵ط۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک