کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : طرق‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
<ت‍ان‍ن‌ ب‍اوم‌= ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌>، ان‍درو،۱۹۴۴s werdnA,muabnenaT. -
طرق‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
ح‍رک‍ت‌ ن‍و
دان‍ش‌ ب‍ی‍گ‍ی‌: ن‍ش‍ر اس‍ح‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی < سیستمهای = سیستم های >عامل
<تانن باوم = تننباوم >، اندرو،۱۹۴۴s werdnA,muabnenaT. - ؛  تهران دانش بیگی : نشر اسحاق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<شبکه های = شبکه های >کامپیوتری ( با رویکرد حل مسایل )شامل : متن کامل و طبقه بندی شده درس بر اساس سرفصل های مصوب وزارت علوم ...
طرقی حقیقت ، ابوالفضل ، ۱۳۴۸- ؛  تهران : تلفن ناشر :2190-0963391 (پیگیری (2190-9980112 ،آدرس ناشر :انتهای بزرگراه آبشناسان نرسیده به فلکه اول شهران خیابان خیابانی ک 8 پلاک 6 طبقه همکف حرکت نو   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭ط۴‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >عامل با رویکرد حل مسائل :قابل استفاده دانشجویان کارشناسی و داوطلبین ...
طرقی حقیقت ، ابوالفضل ، ۱۳۴۸- ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک