کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طرح‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ -- طراح‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
طرح‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
م‍زی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
اول‍م‍ن‌، دی‍وی‍د، م‌- ۱۹۴۴
ن‍ص‍ی‍رزاده‌، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۲۱-
م‍ج‍ی‍دی‍ان‌ ، داود
م‍ص‍ل‍ح‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، واح‍د خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی طرحهای صنعتی : مطالعات فنی ، اقتصادی ، مالی
مجیدیان ، داود ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۱/۴‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون برنامه ریزی صنعتی
نصیرزاده ، غلامرضا ؛  [تهران ] صنایع شیمیائی سینا، واحد خدمات مهندسی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ن۶‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی و امکان سنجی طرحهای سرمایه گذاری صنعتی
مصلح شیرازی ، علی نقی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌م۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی طرحها( اقتصاد مهندسی )
مزینی ، امیرحسین ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی در مهندسی مکانیک
اولمن ، دیوید، م - ۱۹۴۴ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ف‍لا۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید( رشته مدیریت بازرگانی )
کاظمی ، بابک ، ۱۳۲۱- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک