کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : طرح‌ آی‍ن‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ در پ‍خ‍ش‌ رادی‍وی‍ی‌ -- ای‍ران‌
رادی‍و -- گ‍وی‍ن‍دگ‍ی‌ -- ف‍ن‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌--ق‍رن‌۱۴
روس‍پ‍ی‍گ‍ری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ت‍ظر ق‍ائ‍م‌، م‍ه‍دی‌،- ۱۳۴۵
ام‍ی‍رن‍وری‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
ح‍اج‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گویندگی و فن بیان : در جستجوی زبان معیار
امیرنوری ، غلامعلی ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهارستان طنز
حاجی حسینی ، محمد ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تصویر زنان در رادیو ایران ( مطالعه موردی برنامه جمعه ایرانی )
عابدینی ، ناصر، ۱۳۴۰- ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۱‬,‭‌ع۲‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روسپیگری در ایران
منتظر قائم ، مهدی ،- ۱۳۴۵ ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک