کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طراح‍ی‌ ص‍ورت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ ص‍ورت‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌ ص‍ورت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌ ص‍ورت‌
 
پدیدآور:
ج‍ان‌ رب‍ن‍س‌
گ‍ری‍ف‍ز، داگ‍لاس‌
ری‍د، وال‍ت‌
ف‍اس‍ت‍ر، وال‍ت‍ر ت‍ام‍س‌، ۱۸۹۱-
ری‍ن‍ز، ج‍ان‌، ۱۹۲۹-
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ی‍س‍اول‍ی‌
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حالت های چهره
رینز، جان ، ۱۹۲۹- ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭ر۹۵ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سر و صورت
رید، والت ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭ر۹ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی چهره با مدل نقاشی از چهره
فاستر، والتر تامس ، ۱۸۹۱- ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭‌ف۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از چهره با مداد، زغال ، کنته ، گچ
گریفز، داگلاس ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭‌گ۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حالات چهره
جان ربنس ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭ر۹۵ط۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک