کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طراح‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ ب‍ا ق‍ل‍م‌
طراح‍ی‌ گ‍ل‍ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
س‍ازم‍ان‌
طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
طراح‍ی‌ ص‍ورت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
طراح‍ی‌ پ‍روان‍ه‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳-
ح‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۹-
خ‍ال‍ق‍ی‌، ع‍ب‍ی‍د
ان‍س‍ف‌، اچ‌.ای‍گ‍ور
<س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌، ۱۳۱۲-
دام‍ل‍ی‍و، ژوزف‌
ول‍ک‍ان‍وک‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
ری‍ن‍ز، ج‍ان‌، ۱۹۲۹-
زاه‍دی‌، ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
ه‍ی‍چ‍ی‍ن‍ز،درک‌.ک‍ی‌
ن‍ورل‍ی‍ن‍گ‌، ارن‍س‍ت‌
پ‍ارام‍ون‌، خ‍وس‍ه‌ م‍اری‍ا
اول‍ی‍وری‍و ف‍راری‌، آن‍ا
ک‍اون‍ت‍ری‌، رال‍ف‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د
دف‍ت‌ ، ری‍چ‍اردال‌.
 
ناشر:
م‍ارل‍ی‍ک‌
اف‍س‍ت‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
دس‍ت‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍ه‍ار
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد اندیشه سیستمی
هیچینز،درک .کی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ط۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،( مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت )
زاهدی ، شمس السادات ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭ز۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و طراحی سازمان
دفت ، ریچاردال . ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۷‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات
جعفرنژاد، احمد ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ج۷‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی شخصیت کودکان براساس < آزمونهای = آزمون های >ترسیمی
دادستان ، پریرخ ، ۱۳۱۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کارخانه
<سید حسینی = سیدحسینی >، سید محمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید
الوانی ، مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی کودکان و مفاهیم آن
اولیوریو فراری ، آنا ؛  تهران دستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هنر حجم سازی ( هندسی )
ولکانوک ، لوئیس ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۴۰‬,‭و۸‍ه۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استقرار مدیریت استراتژیک
انسف ، اچ .ایگور ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی هنرهای تجسمی :زبان ، بیان ، تمرین
حلیمی ، محمدحسین ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] افست   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۱۰‬,‭‌ح۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حالت های چهره
رینز، جان ، ۱۹۲۹- ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭ر۹۵ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی طراحی
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳- ؛  [تهران ] مارلیک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای تزیینی ( ۱)
تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۱۰‬,‭ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرسپکتیو در طراحی و نقاشی
داملیو، ژوزف ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭د۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرسپکتیو و طرز استفاده از آن در طراحی
نورلینگ ، ارنست ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭‌ن۸۵‌پ۴۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شیوه طراحی با قلم و مرکب
پارامون ، خوسه ماریا ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۰۵‬,‭‌پ۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی از پروانه ها
کاونتری ، رالف ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۸۳‬,‭‌ک۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از گل رز
خالقی ، عبید ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۱۵‬,‭‌خ۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9