کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : طراح‍ان‌ ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ان‍ب‍ارداری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ان‍واری‌رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ع‌
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
 
ناشر:
طراح‍ان‌ ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای خرید و انبارداری
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مبانی سیستمهای اطلاعاتی
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ف‍لا۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش یادداشت برداری در تحقیق و آموزش
سبحانی ، ع ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی حل مسائل حسابداری صنعتی
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک