کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارس‍ن‍ج‍ی‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
۱.ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا--م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌ وری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ه‍زی‍ن‍ه‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌،۱۳۳۸-
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌، ۱۳۳۸-
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌۱۳۳۸-
طاه‍ری‌ ، ش‍ه‍ن‍ام‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ه‍س‍ت‍ان‌
ک‍وی‍ر
ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌
ه‍س‍ت‍ان‌، ه‍وای‌ ت‍ازه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارسنجی و روش سنجی
طاهری ، شهنام ، ۱۳۳۸- ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶۰/۲‬,‭ط۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات ( کاربردی )
طاهری ، شهنام ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵/۸‬,‭ط۲‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری >و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها( مدیریت بهره وری فراگیرtgmpT snoitazsinagro sisylanA )
طاهری ، شهنام ۱۳۳۸- ؛  تهران هستان ، هوای تازه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ط۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
طاهری ، شهنام ؛  تهران نشر هوای تازه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭ط۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کارخانه ( نگرش سیستمی )
طاهری ، شهنام ؛  تهران نشر هوای تازه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭ط۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی طرحها :ویژه دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی صنایع ، مدیریت و اقتصاد
طاهری ، شهنام ،۱۳۳۸- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭ط۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیاتی < پیاده سازی = پیاده سازی >و اجرای سیستم سنجش عملکرد و بهبود< بهره وری = بهره وری ( >همراه فرم ها،چک لیست ها و< پرسشنامه ها= پرسشنامه ها)>
طاهری ، شهنام ؛  تهران هستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ط۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک