کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : طاق‌ب‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ واری‍ان‍س‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ف‍رش‍ادف‍ر، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ف‍رش‍ادف‍ر، ع‍زت‌ال‍ه‌
 
ناشر:
طاق‌ب‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای پیشرفته آماری ( تجزیه واریانس و طرح آزمایشها)
فرشادفر، عزت اله ؛  کرمانشاه طاق بستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آماری < چند متغیره = چندمتغیره >
فرشادفر، عزت الله ؛  کرمانشاه طاق بستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک