کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ازی‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌--طرح‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ازه‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ج‍وش‌ ش‍ده‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
پ‍ی‌س‍ازی‌
ب‍ن‍ای‍ی‌ م‍س‍ل‍ح‌
پ‍ل‌ و پ‍ل‌س‍ازی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌
س‍ازه‌
 
پدیدآور:
وادل‌، ج‍وزف‌
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۸-
<طاه‍ون‍ی‌= طاح‍ون‍ی‌>، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
اش‍ن‍ای‍در، راب‍رت‌
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور،۱۳۳۴-
ام‍ی‍ری‌ ب‍ه‍ق‍دم‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱-
ب‍لاج‍ت‌، اوم‍ر
چ‍وپ‍را،< آن‍ی‍ل‌= ان‍ی‍ل‌>
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۸-
 
ناشر:
پ‍ارس‌ آئ‍ی‍ن‌
ع‍ل‍م‌ وادب‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
پ‍ارس‌ آی‍ی‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری و< سیستم های = سیستم های >باربر< سازه ای = سازه ای >
<طاهونی = طاحونی >، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭ط۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اتصالات در< سازه های = سازه های >فولادی
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها( >روش کلاسیک و ماتریسی )
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا،۱۳۱۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۶-۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ( تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله )
چوپرا،< آنیل = انیل > ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پل ( پل های بتن مسلح ، فولادی ، و پیش تنیده )
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۰۰‬,‭ط۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سازه های فولادی با اتصالات جوشی :ترجمه کتاب erutcurts dedlew fo ngiseD
بلاجت ، اومر ؛  [تهران ] دهخدا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ب۸ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای بتن مسلح بر مبنای < آئین نامه = آئین نامه >بتن ایران ( آبا)
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵-۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲۴‬,‭ط۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی بر مبنای آیین نامه فولاد ایران ( مبحث ۱۰ از مجموعه مقررات ملی ایران )
طاحونی ، شاپور،۱۳۳۴- ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه اجرای بتن
وادل ، جوزف ؛  تهران علم وادب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱‬,‭و۲د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >بتن مسلح
طاحونی ، شاپور،۱۳۳۴- ؛  تهران پارس آیین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۴۴‬,‭ط۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمان های بنایی
اشنایدر، رابرت ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۷۰‬,‭‌ف‍لا۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پل ( پل های بتن مسلح ، فولادی ، و پیش تنیده )
طاحونی ، شاپور،۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۰۰‬,‭ط۲۳ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اجزای محدود برای تحلیل سازه ها
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ط۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای < بتن = بتون >مسلح بر مبنای < آئین نامه = آئین نامه >بتن ایران ( آبا)
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲۴‬,‭ط۲ط۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح ایگور پوپوف
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران پارس آئین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭ط۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل مهندسی پی
امیری بهقدم ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران انتشارات دانشگاهی کیان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭ط۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها( روش کلاسیک و ماتریس )
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا، ۱۳۱۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک