کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ض‍ی‍ائ‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
ض‍ی‍ائ‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد قوانین آماری در هیدرولوژی مهندسی
ضیائی ، حجت الله ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۳‬,‭‌ض۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک