کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ض‍رغ‍ام‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۲۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ری‌ و دول‍ت‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
م‍س‍اف‍ران‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
<گ‍ل‍دن‍ر= گ‍ول‍دن‍ر>، چ‍ارل‍ز آر
<پ‍ی‍رس‌= پ‍ی‌ ی‍رس‌>، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ال‌
گ‍ان‌، ک‍ل‍ر
ض‍رغ‍ام‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۲۹-
ت‍ل‍ف‍ر، دی‍وی‍د ج‍ی‌
ض‍رغ‍ام‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۲۹-
ض‍رغ‍ام‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۲۹-
<لاز= ل‍وز>، اری‍ک‌، ۱۹۴۵ - م‌
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار
ضرغام بروجنی ، حمید،۱۳۲۹- ؛  تهران ژ مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ض۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رفتار گردشگر :بن مایه ها و طرح های مفهومی
<پیرس = پی یرس >، فیلیپ ال ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌پ۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >توسعه ی گردشگری در کشورهای در حال توسعه
تلفر، دیوید جی ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ت۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<سیاست های = سیاستهای >گردشگری کشورها ( مطالعه ای تطبیقی )
ضرغام بروجنی ، حمید، ۱۳۲۹- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 90516966نمابر ناشر ;90516966 مهکامه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ض۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت صنعت گردشگری
<گلدنر= گولدنر>، چارلز آر ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۶۱۵۰۹،آدرس ناشر :تهران ، انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین ، ک . بهشت ، پ ۲۱ ، طبقه سوم مهکامه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌گ۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ، مفاهیم و روش های اجرایی < برنامه ریزی = برنامه ریزی >توسعه جهانگردی
گان ، کلر ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب۴‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گردشگری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ضرغام ، حمید، ۱۳۲۹- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ض۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارتقای کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی
<لاز= لوز>، اریک ، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک