کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌ ق‍ن‍ده‍اری‌، ف‍رزان‍ه‌، ۱۳۴۴-
ه‍م‍ای‍ون‍ف‍رد، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌، ۱۳۲۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
واک‍ف‌ م‍ارالان‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد وم‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی و راهنمای صنایع دستی ایران
طاهری قندهاری ، فرزانه ، ۱۳۴۴- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی (مراکز فرهنگی - سینمایی )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۱۵۱‬,‭ط۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی تکنولوژی سنتی ایران
واکف مارالانی ، منیره ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد ومدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۹۶‬,‭و۲۳۴‌ک‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی هنرهای سنتی
همایونفرد، محمد صادق ، ۱۳۲۳ - ، گردآورنده ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، اداره کل هنرهای سنتی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۱۵۱‬,‭‍ه۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک