کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ف‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ف‍ورت‍رن‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ب‍رق‌ --ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍ازم‍ان‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ت‍ع‍اون‍ی‍ه‍ا -- ح‍س‍اب‍داری‌
ف‍ورت‍رن‌ ۷۷( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‌ ++ ۴/۵( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌ -ح‍س‍اب‍داری‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ت‍ق‍وی‌ ف‍ر،م‍ح‍س‍ن‌
خ‍ل‍ی‍ق‌، غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۴۷-
ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
دری‌، ب‍ه‍روز
پ‍ات‍ز، اس‍ت‍ی‍و
ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ی‍روس‌،۱۳۱۲-
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌،۱۹۱۴-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د،۱۳۳۵-
پ‍وررض‍وان‌ روح‌، ف‍ری‍ده‌
ال‌ ه‍اواری‌، م‍ح‍م‍د
گ‍ری‍ور، ی‍ارن‌ ال‍ن‌
راب‍ی‍ن‍ز،< اس‍ت‍ی‍ون‌= اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌>، ۱۹۴۳-
خ‍وش‌ل‍ف‍ظ، ف‍رام‍رز
ک‍اظم‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۴۶-
ج‍ب‍ه‌دار م‍ارالان‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۰-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د،۱۹۱۶-
پ‍وررض‍وان‌روح‌، ف‍ری‍ده‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍وج‌، ص‍ف‍ار
ص‍ف‍ار:اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار:اش‍راق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول روانشناسی عمومی
عظیمی ، سیروس ،۱۳۱۲- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۲،۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌ع۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی فرترن :بضمیمه ۱۴۵ مسئله جدید
تهران صفار   ، ۱۳۷۳،۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۹‌ب۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی فرترن ۷۷[ هفتاد و هفت ]
جبه دار مارالانی ، پرویز، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] نشر صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۹۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه های 6.2 orpxoF
گریور، یارن الن ؛  [تهران ] صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 5.4 ++ C dnalroB بورلند سی ++ ۴/۵( ] مقدماتی )
پاتز، استیو ؛  [تهران ] نشر صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌پ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  [تهران ] صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ح۲ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شرکتهای غیر سهامی
پوررضوان روح ، فریده ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شرکتهای تعاونی و قوانین آن
پوررضوان روح ، فریده ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تحلیل مدارهای الکتریکی
تقوی فر،محسن ؛  تهران نشر صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ت۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کننده های قابل برنامه ریزی C.L.P با مدارات کاربردی جدید( مطابق با استاندارد جدید)
خوش لفظ، فرامرز ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد دستگاههای اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی
کاظمی ، اسدالله ،۱۳۴۶- ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۱‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول ماشینهای الکتریکی با کاربردهائی از الکترونیک قدرت
ال هاواری ، محمد ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر مدلها و مسائل پژوهش عملیاتی
دری ، بهروز ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭د۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات :به انضمام سوالات چهارجوابی و آزمون کارشناسی ارشد(۱۳۷۲-۱۳۷۸ )با پاسخ کامل
جعفرنژاد، احمد ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ج۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازمان ( ساختار، طراحی و کاربردها)
رابینز،< استیون = استیفن >، ۱۹۴۳- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭ر۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات به انضمام سوالات چهارجوابی و آزمون کارشناسی ارشد( ۱۳۷۲-۱۳۸۳ )با پاسخ کامل
جعفرنژاد، احمد،۱۳۳۵- ؛  تهران صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ج۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حساب ، دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ،۱۹۱۴- ؛  تهران نشر صفار، اشراقی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی ۱ پیشرفته
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  تهران نشر موج ، صفار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ح۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
هالیدی ، دیوید،۱۹۱۶- ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۸۳-۹۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌م۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول کار و عیب یابی تلفنهای همراه < = AIKON نوکیا>بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای با کد...
خلیق ، غلامرضا،۱۳۴۷- ؛  تهران صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌خ۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3