کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ - )ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
پدیدآور:
گ‍ای‌، دن‌
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۳۶-
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۳۳-
ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا .ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر دان‍ا
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی :آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
صفار، محمدجواد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ص۶‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت حقوقی
صفار، محمدجواد، ۱۳۳۳- ؛  تهران نشر دانا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۶۵۰‬,‭‌ص۷‌ش۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی عملیاتی :گزارش کمیته حسابرسی عملیاتی و مدیریت انجمن حسابداران رسمی آمریکا
انجمن حسابداران رسمی آمریکا .کمیته حسابرسی عملیاتی و مدیریت ؛  ض [تهران ] سازمان حسابرسی ، کمیته حسابرسی عملیاتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای حسابرسی با ساختار آموزشی
گای ، دن ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مدیریت تدوین استانداردها   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌گ۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس هایی از حقوق خانواده (با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق )
صفار، محمدجواد، ۱۳۳۶- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۴۰‬,‭‌ص۷‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک