کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌
وی‍ن‍دوز( س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --م‍ون‍ت‍اژ و ارت‍ق‍اء
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ پ‍رای‍د -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ت‍ق‍وی‌ ف‍ر،م‍ح‍س‍ن‌
<دان‍ای‍ی‌ ف‍رد= دان‍ای‍ی‌ف‍رد>، ح‍س‍ن‌
خ‍ل‍ی‍ق‌، غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۴۷-
ع‍ب‍ادی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
<خ‍وش‌ ب‍ی‍ن‌= خ‍وش‌ب‍ی‍ن‌ >خ‍وش‌ن‍ظر، م‍ح‍م‍درض‍ا
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌،۱۹۱۴-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د،۱۳۳۵-
ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ک‍وف‌، ج‍ی‍م‍زادوارد
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌،۱۳۳۰-
<دای‍ت‍ل‌= دی‍ت‍ل‌>، ه‍اروی‌
ب‍راری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
رض‍وی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
ع‍ب‍ادی‌،<غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌= غ‍لام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ >،۱۳۴۹-
<ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌= ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌>، ف‍رزی‍ن‌، ۱۳۲۰-
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷ - م‌
<ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ف‍ر= ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ف‍ر>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۹-
<ع‍ال‍م‌ت‍ب‍ری‍ز= ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز>، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷-
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ص‍ف‍ار:اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار : اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار- اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌، ج‍وی‍ب‍ار
ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار - اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار:اش‍راق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تحلیل مدارهای الکتریکی
تقوی فر،محسن ؛  تهران نشر صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ت۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات به انضمام سوالات چهارجوابی و آزمون کارشناسی ارشد( ۱۳۷۲-۱۳۸۳ )با پاسخ کامل
جعفرنژاد، احمد،۱۳۳۵- ؛  تهران صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ج۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب ، دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ،۱۹۱۴- ؛  تهران نشر صفار، اشراقی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول کار و عیب یابی تلفنهای همراه < = AIKON نوکیا>بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای با کد...
خلیق ، غلامرضا،۱۳۴۷- ؛  تهران صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌خ۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک هالیدی
<خوش بین = خوش بین >خوش نظر، محمدرضا ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌خ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با< = 5002 prahs C lausiVویژوال سی شارپ ۲۰۰۵ > برنامه نویسی کنیم ؟
<دایتل = دیتل >، هاروی ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭د۹‌چ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عیب یابی و تعمیرات خودروی پراید معمولی CLC . .انژکتوری
براری ، محمدرضا ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۲۱۵‬,‭‌ب۴‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<روش شناسی = روش شناسی >پژوهش کمی در مدیریت :رویکردی جامع
<دانایی فرد= دانایی فرد>، حسن ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭د۲ر۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < سخت افزار = سخت افزار :>مونتاژ و ارتقا کامپیوترهای شخصی
رضوی ، مهین ؛  تهران صفار- اشراقی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭ر۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آسان و عملی ویندوز۹۸
موسوی ، علی ؛  تهران صفار - اشراقی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل ویژوال بیسیک ۶
عبادی ، غلامحسین ؛  تهران صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل EE2J< جی ۲ای ای >
کوف ، جیمزادوارد ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < = 4 TEN.PSAای اس پی دات نت >در< = prahs Cسی شارپ >و< = BVویژوال بیسیک >
عبادی ،<غلامحسین = غلام حسین >،۱۳۴۹- ؛  تهران صفار : اشراقی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ع۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم های = الگوریتمهای < >فرا ابتکاری = فراابتکاری >در< بهینه سازی = بهینه سازی >ترکیبی :ژنتیک ، شبکه عصبی ، آنیل < شبیه سازی شده = شبیه سازی شده ...>
<عالم تبریز= عالم تبریز>، اکبر، ۱۳۳۷- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<ریاضی = ریاضیات >مهندسی :آنالیز توابع مختلط، نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
<حاجی جمشیدی = حاجی جمشیدی >، فرزین ، ۱۳۲۰- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ح۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت سیگ
<یعقوبی فر= یعقوبی فر>، محمد، ۱۳۴۹- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ی۶‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی : استاتیک
مریام ، جیمز لیثرپ ، ۱۹۱۷ - م ؛  تهران صفار، اشراقی ، جویبار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جورج توماس
حاجی جمشیدی ، فرزین ،۱۳۳۰- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ح۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و نظم در صنعت
قاسمی ، عبدالله ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۶۹۰‬,‭‌ق۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2