کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ - ح‍ق‍وق‌
دزدی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آزم‍ون‌ ک‍ارآم‍وزی‌ وک‍ال‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ف‍ق‍ه‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د،۱۳۴۸-
ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ف‍ردوس‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش حقوقی شامل انواع مختلف :دادخواست ها(...منطبق با قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری جدید)
صبری ، نورمحمد،۱۳۴۸- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۷/۴‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام
صبری ، نورمحمد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ص۲‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آزمون متون فقه ( از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۸۵)
صبری ، نورمحمد،۱۳۴۸- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۲/۳‬,‭‌ص۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساده ساز حقوق جزای عمومی
صبری ، نورمحمد ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ص۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<ساده ساز= ساده ساز >حقوق جزای اختصاصی
صبری ، نورمحمد ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۵۶‬,‭‌ص۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای طبقه بندی شده حقوق ( ۷ )آزمون کارآموزی وکالت ( از سال ۷۲ تا سال ۷۹ ) شامل آیین دادرسی کیفری ...همراه با پاسخهای تشریحی و تحلیلی
تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۶۴‬,‭‌ص۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک