کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روس‍ازی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ج‍اب‍ز -، اس‍ت‍ی‍و -، ۱۹۵۵- ۲۰۱۱ م‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
<ت‍ن‌زاده‌= ت‍ن‌ زاده‌>، ج‍واد
وک‍ی‍ل‌ ال‍رع‍ای‍ا، وح‍ی‍د، ۱۳۵۸-
ف‍ه‍ی‍ل‍ی‌، ک‍ری‍س‌
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ص‍اب‍ر، ۱۳۵۶-
ک‍ی‍س‍ت‍ر، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌ س‍ی‌
ن‍ج‍اری‌، ن‍ادر، ۱۳۵۸-
ای‍زاک‍س‍ون‌، وال‍ت‍ر
<وک‍ی‍ل‌ال‍رع‍ای‍ا= وک‍ی‍ل‌ ال‍رع‍ای‍ا>، وح‍ی‍د، ۱۳۵۸-
اس‍ک‍وف‍ی‍ل‍د، وی‍ل‍ف‍رد
 
ناشر:
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان
<وکیل الرعایا= وکیل الرعایا>، وحید، ۱۳۵۸- ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭و۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی و< برنامه ریزی = برنامه ریزی >نگهداری و تعمیرات :سازمان خود را به محیطی کارآمد مجهز کنید
کیستر، تیموتی سی ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ک۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختار روسازی راه
<تن زاده = تن زاده >، جواد ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۵۳۸۵-۶۶۴۰۹۹۲۴،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران - نبش خیابان دوازده فروردین -پ ۱۴۴۶ صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۵۰‬,‭‌ت۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر< نرم افزار= نرم افزار >آماری < = Rآر>
نجاری ، نادر، ۱۳۵۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۵۳۸۵-۶۶۴۰۹۹۲۴،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران - نبش خیابان دوازده فروردین -پ ۱۴۴۶ صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ن۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری مهندسی ( ۲)
اسکوفیلد، ویلفرد ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۵۳۸۵-۶۶۴۰۹۹۲۴،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران - نبش خیابان دوازده فروردین -پ ۱۴۴۶ صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۱-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی حسابداری
جلیلی ، صابر، ۱۳۵۶- ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ج۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ( ۱( )با رویکرد مدیریت هزینه کاربردی )
جلیلی ، صابر، ۱۳۵۶- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۵۳۸۵-۶۶۴۰۹۹۲۴،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران - نبش خیابان دوازده فروردین -پ ۱۴۴۶ صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ج۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی موتورخانه تاسیسات مکانیکی ساختمان
وکیل الرعایا، وحید، ۱۳۵۸- ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭و۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز< = atsiV swodniW ویندوز ویستا >از ابتدا تا انتها بدون نیاز به مهارت پیشین
فهیلی ، کریس ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
استیو جابز
ایزاکسون ، والتر ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک