کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ال‍ح‍ی‌ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ج‍ب‍ر -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۲۷-
ص‍ال‍ح‍ی‌ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ص‍ال‍ح‍ی‌ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۴-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌:ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ه‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
صالحی صدقیانی ، جمشید ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت :همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۴۴- ؛  تهران نشر هوای تازه :نشر هستان   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲ ) همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۲۷- ؛  تهران هستان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ص۲ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک