کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر --واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
س‍ی‌(++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌،۱۳۱۹-
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
ص‍ادق‍ی‌،ای‍رج‌،۱۳۱۹-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍ش‍ر آت‍ی‍ه‌
ن‍ش‍ر دات‌
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌، ک‍اوش‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
آت‍ی‍ه‌
ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌
ن‍اق‍وس‌
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها :ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور...
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آتیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ص۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم =گوریتم >و فلوچارت :راهنمای سودمندی برای کلیه علاقمندان به برنامه نویسی
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها؛ ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و...
صادقی ،ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران نشر آتیه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ص۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتمها ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ...
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ص۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
++<= Cسی >++و برنامه سازی شی گرا با آن :ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و قابل استفاده کلیه علاقمندان به [ c++ سی ]++ و برنامه نویسی شی گرا
صادقی ،ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ص۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات :ویژه دانشجویان دانشگاهها و...
صادقی ، ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ص۲ذ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی کامپیوتر، اینترنت ، شبکه سازی و< = TI آی تی (>فن آوری اطلاعات )
صادقی ، ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران گلپونه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ص۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر، ویندوز، اینترنت و برنامه سازی
صادقی ، ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران گلپونه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ص۲آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها :ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و...
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران نشر دات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ص۲‌ت۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی < نرم افزار= نرم افزار >۱
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌ص۲‌م۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ی ارائه ی مطالب علمی ، فنی و ... مستندسازی
صادقی ، ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران حریم دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ص۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول < شبکه های = شبکه های >کامپیوتری
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران گلپونه ، کاوش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک