کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ک‍اوی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱-۱۳۳۰
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د، ۱۹۳۹- ۱۸۵۶
ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۳۳۰- ۱۲۸۱
 
ناشر:
ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پنج گفتار در بیان روانکاوی
فروید، زیگموند، ۱۹۳۹- ۱۸۵۶ ؛  اصفهان صادق هدایت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
لاله
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  اصفهان صادق هدایت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۴‬,‭‌ل۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دن ژوان کرج
صادق هدایت ؛  تهران صادق هدایت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۴‬,‭د۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
صورتک ها .طلب آمرزش متن اصلی (بی کم و کاست )
هدایت ، صادق ، ۱۳۳۰- ۱۲۸۱ ؛  اصفهان صادق هدایت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۴‬,‭‌ص۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چنگال
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱-۱۳۳۰ ؛  اصفهان صادق هدایت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۴‬,‭‌چ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریکخانه :متن اصلی ( بی کم و کاست )
هدایت ، صادق ، ۱۲۸۱- ۱۳۳۰ ؛  اصفهان صادق هدایت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۴‬,‭‌ت۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک