کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ص‍ادرات‌ و واردات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
واردات‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- آم‍وزش‌ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ --ب‍ازاری‍اب‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور --ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ص‍ادرات‌
دوراروگ‍وئ‍ه‌( ۱۹۹۴-۱۹۸۷)
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍ری‍د --م‍دی‍ری‍ت‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌-- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ق‍رارداده‍ا -- طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌
 
پدیدآور:
اش‍م‍ی‍ت‍وف‌، ک‍لای‍وام‌.
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۹-
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۴-
ک‍ی‍گ‍ان‌، وارن‌ج‍ی‌،۱۹۳۶-
اع‍راب‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د، ۱۳۳۰-
ع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
ص‍ن‍ای‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۴-
ه‍ل‍ر، ه‍ان‍ی‍ت‍س‌ روب‍رت‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍رزا ح‍س‍ن‌۱۳۳۹-
<ب‍اب‍ائ‍ی‌= ب‍اب‍ای‍ی‌ >زک‍ل‍ی‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۳۲-
ب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌، اک‍ب‍ر
<رض‍ای‍ی‌ ن‍ژاد= رض‍ای‍ی‌ن‍ژاد>، ع‍ب‍دال‍رض‍ا،- ۱۳۱۹
ف‍رج‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍رزاح‍س‍ن‌، ۱۳۳۹-
<ش‍ی‍رخ‍دای‍ی‌= ش‍ی‍ر خ‍دای‍ی‌>، م‍ی‍ث‍م‌،۱۳۶۰-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
گ‍وه‍ری‍ان‌،م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌۱۳۳۱-
ب‍ران‍چ‌، آل‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ت‍رم‍ه‌
روزن‍ه‌ ک‍ار: م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
آت‍روپ‍ات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
اس‍ت‍ادی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌: م‍رک‍ز م‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش بیمه های صادراتی و اهمیت آن در توسعه صادرات
میرمحمدی ، محمد ؛  تهران واحد فوق برنامه بخش فرهنگی ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۹۹۷۷‬,‭‌م۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی بین المللی
اسماعیل پور، حسن ، ۱۳۲۹- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات تجاری چند جانبه دوراروگوئه کمیته مذاکرات تجاری :سند نهایی در برگیرنده نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دوراروگوئه ( مراکش ، ۱۵ آوریل ۱۹۹۴)
تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۴۶۰۳‬,‭آ۳‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی صادرات ( راهنمای کاربردی )
برانچ ، آلن ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ب۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فروش در صادرات
گوهریان ،محمد ابراهیم ۱۳۳۱- ؛  [تهران ] نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌گ۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت < بین الملل = بین الملل >
اشمیتوف ، کلایوام . ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۹۴۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم های >کاربردی خرید( مدیریت سفارشات خارجی )
فرجی ، مرتضی ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )،موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ف۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طرز تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی :قراردادهای تجاری ، پیمانکاری ، خدماتی ، مشارکت ، مشاوره ، لیسانس ، خرید و فروش کالا، نمایندگی فروش و توزیع کالا
حبیبی ، محمد، ۱۳۴۴- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۲۴‬,‭‌ح۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی < بین المللی = بین المللی >
<بابائی = بابایی >زکلیکی ، محمدعلی ،۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۷۹‬,‭‌ب۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی جهانی
کیگان ، وارن جی ،۱۹۳۶- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ک۹‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کشورهای در حال توسعه و دستور کار دوحه در سازمان جهانی تجارت
تهران نشر ثالث : مرکز ملی مطالعات جهانی شدن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۸۵‬,‭‌ک۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سفارشات خارجی :توصیف و تحلیل حقوقی
بوالحسنی ، اکبر ؛  تهران روزنه کار: ماهنامه صنعت حمل و نقل   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ب۹‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تجارت < بین الملل = بین الملل :>نظریه و شواهد تجربی
هلر، هانیتس روبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭‍ه۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی بازاریابی < بین الملل = بین الملل >
اعرابی ، سیدمحمد، ۱۳۳۰- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۷۹‬,‭‌ف‍لا۶‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی < = OTWوی .تی .او >و پیش بینی تاثیرات آن بر صنایع
صنایعی ، علی ، ۱۳۴۴- ؛  تهران آتروپات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۸۵‬,‭‌گ۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت صادرات موفق و مذاکره بازرگانی
عباسی ، علی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت صادرات و واردات ( نظریه ، عملیات و رویه ها)
<شیرخدایی = شیر خدایی >، میثم ،۱۳۶۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ش۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و بانک سوالات امتحانی بازاریابی بین المللی بر اساس کتاب دکتر میرزا حسن حسینی ، ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور
حسینی ، میرزا حسن ۱۳۳۹- ؛  تهران استادی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۷۹‬,‭‌ح۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی < بین المللی = بین المللی ( >رشته مدیریت بازرگانی )
حسینی ، میرزاحسن ، ۱۳۳۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۷۹‬,‭‌ح۵‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازار جهانی " بازاریابی < بین المللی = بین المللی ">
<رضایی نژاد= رضایی نژاد>، عبدالرضا،- ۱۳۱۹ ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۷۹‬,‭ر۶‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2