کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍اب‍ری‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ف‍رزن‍دان‌ دوم‌
ع‍ق‍ب‌م‍ان‍دگ‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ --ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ق‍طع‍ه‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ک‍ودک‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌
ک‍ودک‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
س‍ی‍رز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ن‍ظرآه‍اری‌، ع‍رف‍ان‌، ۱۳۵۳-
<پ‍ی‍ک‌ ه‍ارت‌= پ‍ی‍ک‌ه‍ارت‌>، ک‍ارل‌، ۱۹۳۹ - م‌
ری‍م‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا،۱۹۳۵-
زوی‍ب‍ک‌، م‍گ‌
 
ناشر:
ص‍اب‍ری‍ن‌ ، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
ص‍اب‍ری‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
ص‍اب‍ری‍ن‌،ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای آرام کردن کودک ناآرام
سیرز، ویلیام ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرزند دوم پیامدها و راه حلها
زویبک ، مگ ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۷۷/۲۲‬,‭ز۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
وقتی که فرزندان باهوش نمره های کم می گیرند!
ریم ، سیلویا،۱۹۳۵- ؛  تهران صابرین ،کتابهای دانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۴۶۹۱‬,‭ر۹و۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوان و جوان
<پیک هارت = پیک هارت >، کارل ، ۱۹۳۹ - م ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌پ۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
من هشتمین آن هفت نفرم
نظرآهاری ، عرفان ، ۱۳۵۳- ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۵۳،/ظ۲۴،‌م۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیامبری از کنار خانه ما رد شد
نظرآهاری ، عرفان ، ۱۳۵۳- ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۸۳،/ظ۲۴،‌پ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک