کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍رچ‍ی‌، اس‍راف‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌
خ‍ط و خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍راف‍ی‍ل‌ ش‍ی‍رچ‍ی‌
ش‍ی‍رچ‍ی‌، اس‍راف‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ی‍س‍اول‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاب شکسته :آموزش کلیدی خط شکسته
شیرچی ، اسرافیل ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ش۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاب شکسته - آموزش کلیدی خط شکسته
اسرافیل شیرچی ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ش ۹ ‌ت۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک