کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍روی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌
م‍ق‍ال‍ه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍روی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
ش‍ی‍روی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۰-
ش‍ی‍روی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تطبیقی
شیروی ، عبدالحسین ،۱۳۴۰- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۸۳‬,‭‌ش۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل
شیروی ، عبدالحسین ؛  تهران
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق خانواده :ازدواج ، طلاق ، فرزندان
شیروی ، عبدالحسین ، ۱۳۴۰- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۴۰‬,‭‌ش۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک