کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۲ - ۱۳۶۰ -- س‍ال‍گ‍رد
ح‍س‍اب‍داری‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اح‍ت‍م‍الات‌--م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍او غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ام‍ری‍ک‍ائ‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌
دا۱۲۳
اب‍ن‌خ‍ل‍دون‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ب‍ن‌م‍ح‍م‍د،۸۰۸-۷۳۲ ق‌ .م‍ق‍دم‍ه‌ اب‍ن‌خ‍ل‍دون‌ --ن‍ق‍دوت‍ف‍س‍ی‍ر
ص‍دوق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۸۷ - ۱۳۶۱ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍ل‍ف‌ک‍ش‍ه‍ا -- ای‍ران‌
آم‍ار -ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر( س‍وره‌ طور)
اح‍ت‍م‍الات‌
ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ف‍ره‍اد،۱۳۲۸-----
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۲- ۱۳۶۰
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ب‍ازرگ‍ان‌ لاری‌،ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ه‍ال‌، اری‍ک‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
ب‍رازن‍ده‌،م‍طل‍ب‌
ح‍ج‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ن‍خ‍ب‍ه‌ لاری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
رودک‍ی‌، ج‍م‍ال‌
ه‍وئ‍ل‌، پ‍ل‌ گ‍ره‍ارد،۱۹۰۵-----
وی‍س‍م‍ان‌، ه‍رم‍ن‌
ت‍وک‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ام‍روف‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
آزادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ه‍روزی‌، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
داردی‍س‌، ت‍ام‌
ف‍ق‍ی‍ری‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۱۶-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر پ‍ی‍روی‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، ب‍خ‍ش‌ ک‍ش‍اورزی‌، م‍رک‍ز ش‍ی‍راز
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز. م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ک‍ان‍ون‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍وا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ن‍خ‍ب‍ه‌ لاری‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
راه‍گ‍ش‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
بازخوانی سینمای کلاسیک هالیوود( متونی از کایه دو سینما)
بهروزی ، علی ، گردآورنده و مترجم ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ب۹۳‌ب۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی اجمالی علف کشهای مجاز در ایران :مشخصات و روشهای سنتز
دستغیب ، فرهاد،۱۳۲۸----- ؛  شیراز سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، بخش کشاورزی ، مرکز شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۵۱/۴‬,‭د۵‌ب۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشعشع و حیات
هال ، اریک ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۵۶۹‬,‭‍ه۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
از محراب تا معراج :یادواره سومین شهید محراب آیت الله صدوقی
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه شیراز) ؛  شیراز جهاد دانشگاهی (دانشگاه شیراز)   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۸‬,‭‌ص۴‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری پیشرفته :دوایر و شعب ، حق العمل کاری
رودکی ، جمال ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بارونی
فقیری ، ابوالقاسم ، ۱۳۱۶- ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۹‬,‭‌ق۹۲‌ب۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیتمها، خدمات و مراکز اطلاع رسانی
ویسمان ، هرمن ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭و۹‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قطعه ها و مدارهای الکترونیکی
آزادی ، محمدرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭آ۴‌ق۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی با کوییک بیسیک
نامروف ، استیون ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ن۲۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و اصول طراحی مدارهای منطقی
توکلی ، محمد ؛  شیراز دانشگاه شیراز. مرکز نشر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
پارسیان ، احمد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌پ۲ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه احتمال
هوئل ، پل گرهارد،۱۹۰۵----- ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‍ه۹‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم آماری
بهبودیان ، جواد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹/۴‬,‭‌ب۹‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
از محراب تا معراج :یادواره آیت الله شهید سید عبدالحسین دستغیب
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه شیراز) ؛  شیراز جهاد دانشگاهی ، دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۸‬,‭د۵‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قیامت و قرآن :تفسیر سوره شریفه طور
دستغیب ، عبدالحسین ، ۱۲۹۲- ۱۳۶۰ ؛  شیراز کانون تربیت   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۲/۴۷‬,‭د۵‌ق۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نخل امید :دیوان اشعار
نخبه لاری ، محمدحسین ؛  [شیراز] محمدحسین نخبه لاری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۴۳‬,‭‌خ۲۳‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فاکنر در دره مرگ ( سالهای فعالیت ویلیام فاکنر در هالیوود)
داردیس ، تام ؛  شیراز نشر شیوا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۱۲۹‬,‭د۲‌ف۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نقدی بر مقدمه ابن خلدون
حجتی ، مهدی ؛  شیراز نشر پیروی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۶/۷‬,‭‌ح۳‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خانواده -تغذیه -سلامت :اصول تغذیه برای دانشجویان گروه پزشکی و...
برازنده ،مطلب ؛  شیراز انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۴‬,‭‌ب۴‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
بازرگان لاری ،عبدالرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۱.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4