کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ظروف‌ س‍ف‍ال‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ --پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
اس‍لام‌ و ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، اح‍م‍د
م‍ص‍ل‍ح‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌،۱۳۳۰-
زه‍را ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ش‍ی‍رازی‌
خ‍اک‍ب‍از، ب‍ه‍ن‍از،۱۳۵۴-
ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌
ب‍ی‌ن‍ا
س‍ل‍م‍ان‌: س‍ای‍ه‌ ه‍ور
ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریات و کاربرد مدیریت آموزشی ( مقدمات و اصول :)ویژه کلیه دانشجویان رشته های دبیری ، ... و مدیران مدارس ، معلمین ، ... و پژوهشگران و دیگر علاقمندان ...
شیرازی ، علی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۱۱‬,‭‌ش۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش مدیریت در پیشرفت ملتها
حسینی شیرازی ، احمد ؛  قم امام صادق (ع )   ، [۱۳۶۳؟]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ح۵‌ن۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گفتگوهائی با کمونیستها
حسینی شیرازی ، محمد ؛  [بی جا بی نا   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۶‬,‭‌ش۹‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای تحلیل سازه ها
خاکباز، بهناز،۱۳۵۴- ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌خ۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
بررسی تاثیرات شیوه های ساخت و تزیین ظروف سفالی و سرامیکی صفوی بر نمونه های ساخته شده در دورة قاجار
زهرا قاسمی ، علی اصغر شیرازی ؛  تهران ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب کاری :ایده پردازی کارآفرینی و چگونگی تدوین طرح تجاری - صنعتی
مصلح شیرازی ، علی نقی ،۱۳۳۰- ؛  تهران سلمان : سایه هور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌م۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک