کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ک‍ری‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۳۴- ۷۸۶ ق‌.، ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍ق‍وق‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا --ای‍ران‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌--ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ک‍ری‌، رض‍ا، ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌
ش‍ک‍ری‌، رض‍ا
ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۹۱۱- ۹۶۶ ق‌.، ش‍ارح‌
ش‍ک‍ری‌، رض‍ا، ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌
پ‍راک‍ل‌، دی‍وی‍د
ب‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ش‍ه‍ر و س‍ازه‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ردازش‌
پ‍ردازش‌: ش‍ه‍ر و س‍ازه‌
ن‍ش‍ر م‍ه‍اج‍ر
پ‍ردازش‌گ‍ران‌
زب‍ان‌ ت‍ص‍وی‍ر
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ( دکترین و رویه کیفری ایران )
شکری ، رضا ؛  تهران نشر مهاجر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭‌ق۲‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر حقوق جزای عمومی
باهری ، محمد ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ب۲‌ح۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد متون فقه :المنتخب المباحث الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه
تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده ( موضوعی )آیین دادرسی کیفری شامل سوالات تالیفی آزمونهای کارشناسی ارشد و...
شکری ، رضا ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭‌ش۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق ( جزا و جرمشناسی )
شکری ، رضا، تهیه کننده ؛  تهران شهر و سازه با همکاری انتشارات پردازش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ش۷‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حقوق ( متون حقوقی و متون فقه )
شکری ، رضا، تهیه کننده ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۷‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد متون فقه ؛ المنتخب المباحث < الروضه = روضه >البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه
شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، ۹۱۱- ۹۶۶ ق .، شارح ؛  تهران پردازش : شهر و سازه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۲/۳‬,‭‌ث۲‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور عکاسی
پراکل ، دیوید ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۳۰۱۵۱۵ ۰۹۱۲۵۳۴۷۸۴،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران - پلاک ۱۴۵۴ - طبقه زیرین زبان تصویر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۹‬,‭‌پ۴‌ف۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک