کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍وراه‍ا -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍وراه‍ا --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ش‍وراه‍ا -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ش‍ه‍رداری‌-- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ی‍ک‌ ، ع‍ب‍اس‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
چ‍وپ‍ان‍ی‌ی‍زدل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
غ‍زل‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر:م‍ی‍زان‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون شوراها :قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ایران .قوانین و احکام ؛  اصفهان غزل   ، [۱۳۷۷؟]
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۴۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشوری ۱۳۷۸
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دادگستر:میزان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۴۳‬,‭‌ب۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جایگاه حقوقی -سیاسی شوراها در جمهوری اسلامی ایران
چوپانی یزدلی ، محمدرضا ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۴۳‬,‭‌چ۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آئین نامه های اجرایی آن همراه با واژه نامه تفصیلی و زیرنویسهای راهنما
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۴۳‬,‭‌ش۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به انضمام مقررات و....
حسینی نیک ، عباس ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۴۳‬,‭‌ح۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک