کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۳۴- ۷۸۶ ق‌.، ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۳۴- ۷۸۶ ق‌ .ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۳۴- ۷۸۶ ق‌ .ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ک‍ی‌، ۷۳۴- ۷۸۶ ق‌ .ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۳۴- ۷۸۶ ق‌ .ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ک‍ی‌، ۷۳۴- ۷۸۶ ق‌
ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۹۱۱- ۹۶۶ ق‌
ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۹۱۱- ۹۶۶ ق‌.، ش‍ارح‌
ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۹۱۱- ۹۶۶ ق‌ .ش‍ارح‌
ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دارال‍ع‍ل‍م‌
پ‍ردازش‌: ش‍ه‍ر و س‍ازه‌
ک‍ت‍اب‌ طه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دارال‍ع‍ال‍م‌ الاس‍لام‍ی‌،م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آداب تعلیم و تعلم در اسلام
شهید ثانی ، زین الدین بن علی ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۴‬,‭‌ش۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحریر الروضه فی شرح اللمعه
شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، ۹۱۱- ۹۶۶ ق ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۲/۶‬,‭‌ش۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الروضه = روضه >البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه
شهید اول ، محمدبن مکی ، ۷۳۴- ۷۸۶ ق ؛  بیروت دارالعالم الاسلامی ،موسسه الاعلمی للمطبوعات   ، [۱۳۸۶ق .]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۲/۶‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح لمعه دمشقیه [ شهید اول ]
شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، ۹۱۱- ۹۶۶ ق .شارح ؛  قم دارالعلم   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۲/۶‬,‭‌ش۹‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فقه استدلالی :ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه [ شهید ثانی ]
شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، ۹۱۱- ۹۶۶ ق ؛  قم کتاب طه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۲/۳‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد متون فقه ؛ المنتخب المباحث < الروضه = روضه >البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه
شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، ۹۱۱- ۹۶۶ ق .، شارح ؛  تهران پردازش : شهر و سازه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۲/۳‬,‭‌ث۲‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<تحریر الروضه = تحریرالروضه >فی شرح < اللمعه = لمعه >
شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، ۹۱۱- ۹۶۶ ق ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۲/۶‬,‭‌ش۹‌ت۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک