کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۲۹۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( -ع‌ -)، ام‍ام‌ س‍وم‌ -، ۴- ۶۱ ق‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-- ۴۰ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ازآغ‍از ت‍ا۱۳۲ ق‌
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .خ‍طب‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌( -ع‌ -)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌ -، ۳۸- ۹۴ ق‌
ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د -،( ع‌ -)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ -، ۸۳- ۱۴۸ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴- ۶۷۲ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر،۱۲۹۷-
ش‍ه‍ی‍دی‌، س‍ی‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۲۹۷- ۱۳۸۶
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۲۹۷-
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۳۴-۱۲۵۸
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ده‍خ‍دا ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ روزن‍ه‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نهج البلاغه
علی بن ابی طالب ( ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴-۹۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۴۸‬,‭‌ع۸‌ن۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علی از زبان علی ، یا، زندگانی امیرمومنان علی علیه السلام
شهیدی ، جعفر، ۱۲۹۷- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۷/۳۵‬,‭‌ش۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح مثنوی شریف
تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۳۰۱‬,‭‌ف۴‌ش۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام :از آغاز تا نیمه نخست سده چهارم
شهیدی ، جعفر،۱۲۹۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ت۲‌ش۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام
شهیدی ، جعفر،۱۲۹۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ت۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
شهیدی ، جعفر، ۱۲۹۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳-۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ت۲‌ش۹۱‬,‭۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
لغتنامه
دهخدا، علی اکبر،۱۳۳۴-۱۲۵۸ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه لغت نامه دهخدا با همکاری انتشارات روزنه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭د۹‌ل۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
شهیدی ، جعفر، ۱۲۹۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۸-۹۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ت۲‌ش۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی علی بن الحسین ( ع )
شهیدی ، سیدجعفر، ۱۲۹۷- ۱۳۸۶ ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۳‬,‭‌ش۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین علیه السلام
شهیدی ، سیدجعفر، ۱۲۹۷- ۱۳۸۶ ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌ش۹‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی امام صادق " جعفربن محمد( ع ")
شهیدی ، سیدجعفر، ۱۲۹۷- ۱۳۸۶ ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۵‬,‭‌ش۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک