کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ از س‍ق‍راط
ف‍وک‍و -، م‍ی‍ش‍ل‌ -،۱۹۸۴-۱۹۲۶ م‌ -- .ن‍ق‍دو ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ل‍وم‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ی‍اس‍پ‍رس‌، ک‍ارل‌، ، ۱۹۶۸-۱۸۸۳lraK ,srepsaJ
ن‍ی‍چ‍ه‌، ف‍ردری‍ش‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌، ۱۸۴۴- ۱۹۰۰ م‌ . -.چ‍ن‍ی‍ن‌ گ‍ف‍ت‌ زرت‍ش‍ت‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ی‍چ‍ه‌، ف‍ری‍دری‍ش‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌، ، ۱۹۰۰ -۱۸۴۴mlehliW hcirdeirF ,ehcszteiN-- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ه‍ن‍ر -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ ق‌- .۱۱۹۳
 
پدیدآور:
گ‍ادام‍ر، ه‍ان‍س‌ -گ‍ئ‍ورگ‌، ۱۹۰۰- ۲۰۰۲ م‌
م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۹- ۱۲۵۵
ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل‌،۱۹۲۶- ۱۹۸۴ م‌.
ی‍اس‍پ‍رس‌، ک‍ارل‌، ۱۹۶۹- ۱۸۸۳
ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل‌،۱۹۲۶- ۱۹۸۴ م‌
ح‍ن‍ای‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌، م‍ت‍رج‍م‌
ه‍ن‍ف‍ل‍ی‍ن‍گ‌، آزوال‍د
ض‍م‍ی‍ران‌، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۲۶
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چیستی هنر
هنفلینگ ، آزوالد ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌چ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نیچه ، فروید، مارکس
فوکو، میشل ،۱۹۲۶- ۱۹۸۴ م . ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۲۴۳۰‬,‭‌ف۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زرتشت نیچه کیست ؟ و مقالات دیگر هایدگر، گادامر، فوکو، دیلتای و...
حنایی کاشانی ، محمدسعید، ۱۳۳۸ - ، گردآورنده ، مترجم ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭B‬,‭۲۷۵۰‬,‭‍ه۲ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جنون
فوکو، میشل ،۱۹۲۶- ۱۹۸۴ م ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۸‬,‭‌ف۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نیچه پس از< هیدگر= هایدگر>، دریدا و< دولوز= دلوز>
ضمیران ، محمد،- ۱۳۲۶ ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭B‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ض۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرح زندگانی من تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه
مستوفی ، عبدالله ، ۱۳۲۹- ۱۲۵۵ ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۸۶-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۱۱‬,‭‌م۵‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<زندگینامه = زندگی نامه >فلسفی من
یاسپرس ، کارل ، ۱۹۶۹- ۱۸۸۳ ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭B‬,‭۳۱۹۹‬,‭‌ی۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آغاز فلسفه
گادامر، هانس -گئورگ ، ۱۹۰۰- ۲۰۰۲ م ؛  کتابهای هرمس موسسه شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۸۷‬,‭‌گ۲آ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و بحران غرب
تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۰۴‬,‭‍ه۹‌ف۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک