کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌ -- آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌ -- آم‍ار
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه شهرداری تهران ۱۳۹۱ : سالنامه آماری شهرداری تهران
تهران : تلفن ناشر : ۸۴۱۶۹۱۸۶،آدرس ناشر :اقدسیه نبش تقاطع بدیعی شماره ۶ ،نام قبلی ناشر :شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰‬,‭‌ش۹آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک