کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ه‍رآش‍وب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ت‍ن‌
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ای‍ران‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
رواب‍ط ک‍ارگ‍ر و ک‍ارف‍رم‍ا
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ --اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌
ب‍ودج‍ه‌ری‍زی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ص‍ی‍اد، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۷-
ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۱۹-
دادخ‍واه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۲-
م‍ص‍ب‍اح‌ ای‍ران‍دوس‍ت‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۳-
ع‍زی‍زی‌،غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۱۹-
<م‍ی‍رآب‍ی‌= م‍ی‍راب‍ی‌>، وح‍ی‍درض‍ا،۱۳۳۹-
رن‍گ‍ری‍ز، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۷-
 
ناشر:
غ‍لام‍رض‍ا ع‍زی‍زی‌، ش‍ه‍رآش‍وب‌
ش‍ه‍رآش‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی (علمی -کاربردی )
عزیزی ،غلامرضا،۱۳۱۹- ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۳۰۰۹‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ( مبانی و استراتژی )
<میرآبی = میرابی >، وحیدرضا،۱۳۳۹- ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل حسابداری و قوانین مالیاتی " با نگرشی بر مالیات بر ارزش افزوده "
تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۳۸۳۱۶۴۴/۶۶۴۶۴۸۰۷،آدرس ناشر :خ انقلاب -خ فخررازی -پایین روانهمر- ک انوری -پ 8 شهرآشوب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ف۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی بتن و آزمایشگاه همراه با طرح اختلاط بتن :مطابق با استاندارد ملی ایران مبحث نهم و( آبا )و( دت )همراه با استانداردهای NE - SB - MTSA - ICA - OSI قابل استفاده دانشجویان مهندسی عمران و ساختمان و معماری در مقاطع کارشناسی و کاردانی شامل تست های طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی پایه ۱ و ۲ و ۳ و کاردن فنی ساختمان
مصباح ایراندوست ، فرهاد، ۱۳۴۳- ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌م۶‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روابط کار و روابط صنعتی ( اصول و مبانی )
دادخواه ، محمدرضا، ۱۳۳۲- ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸۱۱‬,‭د۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی و خط مشی دولت ها ( برای کارشناسی و کارشناسی ارشد)
عزیزی ، غلامرضا، ۱۳۱۹- ؛  تهران غلامرضا عزیزی ، شهرآشوب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌ع۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مباحث ویژه مدیریت دولتی
صیاد، سعید، ۱۳۴۷- ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ص۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری های = تئوریهای >مدیریت پیشرفته
رنگریز، حسن ، ۱۳۴۷- ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ر۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک