کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍واع‌ ادب‍ی‌
ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- س‍ب‍ک‌
م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
س‍ب‍ک‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌،۱۳۲۸-
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ی‍ت‍رام‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را
ف‍ردوس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انواع ادبی
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۵/۵‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیان
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۵۶‬,‭‌ش۸‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیان و معانی
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۵۶‬,‭‌ش۸‌ب۹۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با عروض و قافیه
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  [تهران ] فردوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۵۸‬,‭‌ش۸آ۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سبک شناسی شعر
شمیسا، سیروس ،۱۳۲۸- ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کلیات < سبک شناسی = سبک شناسی >
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نشر یترام   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۴۸‬,‭‌ش۸‌ک۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<سبک شناسی = سبک شناسی >نثر
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۷۲‬,‭‌ش۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک