کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ش‍اوره‌
راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
ش‍غ‍ل‌ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
<ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌= ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌>، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
<ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌= ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌>، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
<ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌= ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌>، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۲۲-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌ )
رش‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ف‍ک‍ر ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمائی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ش۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های مشاوره و< روان درمانی = رواندرمانی >
<شفیع آبادی = شفیع آبادی >، عبدالله ،۱۳۲۲- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش۷‌ن۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه و مشاوره گروهی
<شفیع آبادی = شفیع آبادی >، عبدالله ،۱۳۲۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ش۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی ( مفاهیم و کاربردها)
<شفیع آبادی = شفیع آبادی >، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ش۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشها و فنون مشاوره ( مصاحبه بالینی )
<شفیع آبادی = شفیع آبادی >، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۱۶۱۰۰،آدرس ناشر :خیابان انقلاب -خ دانشگاه پلاک 671 کتاب فکر نو   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ش۹‌ش۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک