کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- م‍ش‍اوره‌
ش‍ورا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌
م‍ش‍اوره‌
روان‍درم‍ان‍ی‌ --م‍ش‍اوره‌ --ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
ش‍غ‍ل‌ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۲۲-
<ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌= ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌>، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
<ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌= ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌>، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
<ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌= ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌>، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۲۲-
ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
<ک‍ری‌=ک‍وری‌>، ج‍رال‍د،۱۹۳۷-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌ )
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
چ‍ه‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ف‍ک‍ر ن‍و
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمائی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ش۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی و مشاوره کودک ( مفاهیم و کاربردها)
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی و مشاوره کودک ( مفاهیم و کاربردها)
شفیع آبادی ، عبدالله ،۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های مشاوره و< روان درمانی = رواندرمانی >
<شفیع آبادی = شفیع آبادی >، عبدالله ،۱۳۲۲- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش۷‌ن۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فنون و روشهای مشاوره
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  نشر ترمه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ش۹‌ش۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه و مشاوره گروهی
<شفیع آبادی = شفیع آبادی >، عبدالله ،۱۳۲۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ش۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فنون تربیت کودک :راهنمای والدین ، معلمان و مشاوران
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۱۵‬,‭‌ش۷‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
موردپژوهی در مشاوره و روان درمانی
<کری =کوری >، جرالد،۱۹۳۷- ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ک۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی ( مفاهیم و کاربردها)
<شفیع آبادی = شفیع آبادی >، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ش۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشها و فنون مشاوره ( مصاحبه بالینی )
<شفیع آبادی = شفیع آبادی >، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۱۶۱۰۰،آدرس ناشر :خیابان انقلاب -خ دانشگاه پلاک 671 کتاب فکر نو   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ش۹‌ش۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک