کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ش‍ع‍ر
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍ب‍اس‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)،۲۶ ؟- ۶۱ ق‌ -- .ش‍ع‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- ش‍ع‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ --م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
س‍روده‍ای‌ م‍ل‍ی‌ و ان‍ق‍لاب‍ی‌
ن‍م‍از -- ش‍ع‍ر -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍رث‍ی‍ه‌ و م‍رث‍ی‍ه‌س‍رای‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ی‍گ‍ی‌ ح‍ب‍ی‍ب‌آب‍ادی‌، پ‍روی‍ز
رادف‍ر، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ی‍زدان‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
پ‍زش‍ک‍ی‍ان‌ن‍ژاد، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، گ‍ردآورن‍ده‌
خ‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ن‍اظم‍ی‌، ق‍اس‍م‌، گ‍ردآورن‍ده‌
پ‍وروه‍اب‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ص‍وف‍ی‌، ل‍ی‍لا، ۱۳۵۵-
س‍م‍ام‍ی‌ح‍ائ‍ری‌، ام‍ی‍ر،۱۳۵۰-
ج‍زای‍ری‌(ش‍ب‍گ‍ی‍ر)، پ‍روی‍ن‌
ف‍ت‍وح‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۴۳-
ع‍طار،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ف‍خ‍رال‍زم‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌ب‍ن‌خ‍ل‍ف‌، ق‍رن‌۱۱ ق‌
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، واح‍د ادب‍ی‍ات‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ج‍اج‍رم‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر اش‍اره‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر خ‍رم‌
ت‍ی‍رگ‍ان‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
روزگ‍ار : ن‍اژ
ن‍ش‍ر ه‍ن‍رپ‍اری‍ن‍ه‌
م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍طار
پ‍زش‍ک‍ی‍ان‌ن‍ژاد و پ‍س‍ران‌
اق‍ب‍ال‌
س‍خ‍ن‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
ب‍ه‍ج‍ت‌
ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بزم شاعران :شیواترین اشعار ترکیبی و هماهنگ از ۷۰۰ شاعر ایران زمین در فرهنگ و ادب فارسی
خرمی ، حسین ، گردآورنده ؛  قم نشر خرم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۳۲‬,‭‌خ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تذکره میخانه
فخرالزمانی ، عبدالنبی بن خلف ، قرن ۱۱ ق ؛  [تهران ] اقبال   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۳۲‬,‭‌ف۳‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عارفانه ها :جامی از اقیانوس بیکران عرفان
معصومی ، رضا ؛  تهران نشر اشاره   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۷۰‬,‭‌م۶‌ع۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گلچینی از سرودهای انقلاب اسلامی ایران
پزشکیان نژاد، اسماعیل ، گردآورنده ؛  تهران پزشکیان نژاد و پسران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۳‬,‭‌پ۴‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پله پله تا خدا
پوروهاب ، محمود، ۱۳۰۴ - ، گردآورنده ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۳۹‬,‭‌ن۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گلبانگ تربیت ( ۲ :)فرصت پرواز گلچینی از اشعار ویژه سرود نماز
تهران وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل فرهنگی و هنری ، انتشارات تربیت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۱‬,‭‌ن۸‌گ۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روح فرات
ناظمی ، قاسم ، گردآورنده ؛  تهران مرکز نشر هنر اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۷۱‬,‭‌ن۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شهیدان شاعر
تهران نشر شاهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۰‬,‭‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رسول صبح :اشعار شاعران معاصر بمناسبت دوازدهم بهمن ۱۳۵۷
تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، واحد ادبیات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۱‬,‭‌خ۸ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حماسه پرچمدار کربلا عباس بن علی [ : مجموعه ای از اشعار مذهبی در مدح و منقبت و مصیبت بزرگ پرچمدار کربلا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام ]
عطار،محمدحسین ، گردآورنده ؛  (نیشابور) محمد حسین عطار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۷۲‬,‭‌ع۲‌ع۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه شاعران ایران
صوفی ، لیلا، ۱۳۵۵- ؛  تهران جاجرمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۴۲‬,‭‌ص۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چند مرثیه از شاعران پارسی گوی
رادفر، ابوالقاسم ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۱‬,‭‌ش۲،۵۲.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شعر ماندگار :گزینه هشت کتاب ، گزینه اشعار سهراب سپهری ، فروغ فرخزاد
سمامی حائری ، امیر،۱۳۵۰- ؛  تهران نشر هنرپارینه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۹۴‬,‭‌س۸‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فارسی عمومی :درسنامه دانشگاهی
فتوحی ، محمود،۱۳۴۳- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ف۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هزار سال شعر فارسی
تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۳۲‬,‭‍ه۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
غزل این همیشه ماندنی ؛ مجموعه شعر
جزایری (شبگیر)، پروین ؛  تهران بهجت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۰‬,‭‌ج۴‌غ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فارسی عمومی :درسنامه دانشگاهی
فتوحی ، محمود،۱۳۴۳- ؛  تهران روزگار : ناژ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ف۲‌ف۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفات امام در شعر شاعران معاصر
بیگی حبیب آبادی ، پرویز ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌ب۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شرح زندگانی شاعران بزرگ
یزدانی ، زینب ؛  تهران تیرگان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۴۲‬,‭‌ی۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سخن شیرین پارسی :برگزیده ی شعر و نثر گذشته و معاصر، روش نگارش و پژوهش علمی ، سخنوری و...
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌س۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2