کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ری‍ف‍ی‌،< ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا= ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا>
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ن‍ظری‍ه‌ س‍وال‌ پ‍اس‍خ‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
آزم‍ون‌ه‍ای‌ ه‍وش‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ف‍ی‌،< ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا= ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا>
<ت‍اب‍اک‍ن‍ی‍ک‌= ت‍اب‍اچ‍ن‍ی‍ک‌>، ب‍ارب‍ارا ج‍ی‌.، ۱۹۳۶ - م‌
<ام‍ب‍رت‍س‍ون‌= ام‍ب‍رت‍س‍ن‌>، س‍وزان‌ ای‌
<ه‍وی‍ت‌= ه‍اوی‍ت‌>، دن‍ی‍س‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا، ۱۳۱۲-
ش‍ری‍ف‍ی‌،< ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا= ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا>، ۱۳۱۲-
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا
 
ناشر:
ن‍ش‍ر س‍خ‍ن‌
رش‍د
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر دان‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری در روانشناسی ، علوم تربیتی ، اجتماعی ، و( ... علوم رفتاری )، آمار توصیفی و استنباطی
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران نشر دانا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول < روان سنجی = روان سنجی >و< روان آزمایی = روان آزمایی >
شریفی ،< حسن پاشا= حسن پاشا> ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری در علوم رفتاری
شریفی ،< حسن پاشا= حسن پاشا> ؛  تهران نشر سخن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴ر۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و کاربرد< آزمونهای = آزمون های >هوش و شخصیت
شریفی ، حسن پاشا، ۱۳۱۲- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۲‬,‭‌پ۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر< روش های = روشهای >تحقیق در< روان شناسی = روانشناسی >و مشاوره
<هویت = هاویت >، دنیس ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ه۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >جدید< روان سنجی = روانسنجی )TRI( >برای روان شناسان ( به انضمام نرم افزارهای تحلیل داده ها)
<امبرتسون = امبرتسن >، سوزان ای ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<روش های = روشهای >تحقیق در علوم رفتاری
شریفی ،< حسن پاشا= حسن پاشا>، ۱۳۱۲- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ش۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار< چند متغیری = چندمتغیری >
<تاباکنیک = تاباچنیک >، باربارا جی .، ۱۹۳۶ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌چ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک