کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ چ‍ن‍دم‍ل‍ی‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ چ‍ن‍دم‍ل‍ی‍ت‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ چ‍ن‍دم‍ل‍ی‍ت‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ خ‍ارج‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ چ‍ن‍دم‍ل‍ی‍ت‍ی‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ چ‍ن‍دم‍ل‍ی‍ت‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍ن‍ده‍ازن‌، ری‍چ‍ارد
ادواردز، ت‍ون‍ی‌، ۱۹۶۸ - م‌
ال‍ه‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌،۱۳۲۱-
گ‍ه‍م‍اوات‌، پ‍ان‍ک‍اج‌
دان‍ی‍ل‍ز، ج‍ان‌ دی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ق‍وم‍س‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌: م‍رک‍ز م‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارتلهای چندملیتی و توسعه نیافتگی
الهی ، همایون ،۱۳۲۱- ؛  تهران قومس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۶۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کشورهای در حال توسعه و دستور کار دوحه در سازمان جهانی تجارت
تهران نشر ثالث : مرکز ملی مطالعات جهانی شدن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۸۵‬,‭‌ک۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داد و ستد< بین المللی = بین المللی :>محیطها و عملیات
دانیلز، جان دی ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۵-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۸۵‬,‭د۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی < بین المللی = بین المللی :>جهانی سازی ، تنوع میان فرهنگی و شرکتهای چندملیتی
ادواردز، تونی ، ۱۹۶۸ - م ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ف‍لا۴‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نیمه جهانی شدن :و باز تعریف < استراتژی های = استراتژی های >جهانی
گهماوات ، پانکاج ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌گ۸‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در عرصه < بین المللی = بین المللی >
تهران نشر صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲‬,‭ر۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی جهانی
سندهازن ، ریچارد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌س۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک