کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ --ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط
م‍ذاک‍رات‌ ت‍ج‍اری‌ -ف‍ن‌
ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ادغ‍ام‌ش‍ده‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌
ب‍ودج‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ -- ای‍ران‌
م‍ش‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍ول‌ و ارز
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ --اق‍ت‍ص‍اد
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌-ای‍ران‌
خ‍ری‍د--م‍دی‍ری‍ت‌
ای‍ران‌ --ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
آم‍ار
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ام‍ور م‍ال‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
غ‍ن‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد، ح‍ج‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
لان‍دب‍رگ‌، دون‍ال‍د، م‌- ۱۹۱۶
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، م‍ج‍ی‍د
<ب‍اب‍ائ‍ی‌= ب‍اب‍ای‍ی‌>، ح‍س‍ن‌
<ه‍اری‍س‌= ه‍ری‍س‌>، چ‍ارل‍ز ادی‍س‍ون‌
ف‍رج‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ت‍وک‍ل‍ی‌ ، اح‍م‍د
ک‍ه‍ن‌، گ‍وئ‍ل‌
م‍وت‍م‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رن‍گ‍ری‍ز، ح‍س‍ن‌۱۳۴۷-
زی‍ن‍ال‌زاده‌، ای‍رج‌،۱۳۲۵-
م‍ع‍ی‍ن‌ ت‍ق‍وی‌، اح‍م‍د
ال‍ه‍ی‌، ش‍ع‍ب‍ان‌
م‍درس‌ س‍ب‍زواری‌، اح‍م‍د،۱۳۳۶-
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ور ف‍ی‍ن‍چ‌
ک‍م‍ب‍ل‌، ان‍درو، ۱۹۵۰ - م‌
ل‍ی‌، ج‍ان‌، ۱۹۴۰ - م‌.
ب‍ران‍چ‌، آل‍ن‌
گ‍وه‍ری‍ان‌،م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
: ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فنون مذاکرات تجاری ( راهنمای کاربردی )
<هاریس = هریس >، چارلز ادیسون ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭‍ه۴‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سرمایه گذاری در بورس " تجزیه و تحلیل صورتهای مالی :"مجموعه ای کامل از تکنیکهای ارزیابی فعالیت شرکتها...
اسماعیل پور، مجید ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شاخص شناسی در توسعه پایدار توسعه اقتصادی و حسابهای ملی در بستر سبز
کهن ، گوئل ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۶‬,‭‌ک۹‌ش۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت
استونر، جیمز آرتور فینچ ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی در اقتصاد و بازرگانی
معین تقوی ، احمد ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت
رنگریز، حسن ۱۳۴۷- ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف‍لا۹۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی صادرات ( راهنمای کاربردی )
برانچ ، آلن ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ب۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول مکاتبات تجاری "ارتباطات در صادرات "
گوهریان ،محمد ابراهیم ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۱‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید راهنمای خرید خارجی و سیستم های خرید
زینال زاده ، ایرج ،۱۳۲۵- ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭ز۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >خبره :الگوی هوشمند تصمیم گیری
الهی ، شعبان ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
مدرس سبزواری ، احمد،۱۳۳۶- ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۵-۹۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۱۵‬,‭‌م۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پول ، ارز و بانکداری
فرجی ، یوسف ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۶-۸۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌ف۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سری های زمانی : همگرایی و همگرایی یکسان
توکلی ، احمد ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌ت۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد خرد
فرجی ، یوسف ؛  تهران : شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ف۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد گردشگری
لاندبرگ ، دونالد، م - ۱۹۱۶ ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گردشگری و توسعه در جهان سوم
لی ، جان ، ۱۹۴۰ - م . ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۶‬,‭‌ل۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نقد و تحلیل تسلط اقتصاد جهانی بر تجارت ایران
غنیمی فرد، حجت الله ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۸۵‬,‭‌غ۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<بودجه ریزی = بودجه ریزی >دولتی در ایران :از نظریه تا سیاست
<بابائی = بابایی >، حسن ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۵۴‬,‭‌ب۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<هم افزایی = هم افزایی >در< سازمان های = سازمانهای >مادر
کمبل ، اندرو، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۳۹۲۰۱،آدرس ناشر :تهران ، خ . کارگر شمالی ، شماره ۲۴۰ شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۷۵۶‬,‭‌ک۸‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ارتباط با مشتری )MRC(
موتمنی ، علیرضا ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2