کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌:زان‍ی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ار آف‍ری‍ن‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ای‌ ج‍ک‍س‌( ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌)
س‍ی‌ (++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ج‍واه‍رس‍ازی‌ --ن‍رم‌ اف‍زار
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ، روح‌ ال‍ل‍ه‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍اس‍م‍ی‌ ح‍ب‍ش‍ی‌، ی‍اش‍ار
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ج‍واد،۱۳۵۹-
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۵۷ - م‌
آق‍ازم‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د،۱۳۵۸-
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ :زان‍ی‍س‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ : زان‍ی‍س‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌:زان‍ی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری به وسیله نرم افزار< = )2.41 esaeleR( batiniM مینی تب ریلیز چهارده >
علیزاده ، جواد،۱۳۵۹- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه :زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ع۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام با = ]0.2 TEN.PSA ای .اس .پی .دات نت ]
تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭آ۵‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع حرفه ای < = 0.3 sc pohsotohP فتوشاپ سی اس >
سلیمانی ، روح الله ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه :زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌س۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < = 1.5 daC leweJ جول کد۵.۱>
قاسمی حبشی ، یاشار ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۷۲۹‬,‭‌ق۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان < داده ها= داده ها >در++< = Cسی پلاس پلاس >
علیزاده ، حسین ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه :زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر< کارآفرینی = کارافرینی >دیجیتالی
آقازمانی ، علی محمد،۱۳۵۸- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭آ۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ویژوال < = xajAآی جکس :>برای ساخت برنامه های قدرتمند اینترنت
هالزنر، استیون ، ۱۹۵۷ - م ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭ز۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک