کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍ن‍گ‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴- ۶۷۲ ق‌.، م‍ث‍ن‍وی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .خ‍طب‍ه‌ه‍ا
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
رام‍ب‍ران‍ت‌، ۱۶۰۶- ۱۶۶۹ ،njir naV noozsnemraH tdnarbmeR
زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اد۱۲۳
ف‍ل‍زک‍اری‌ -- ای‍ران‌
دا۱۲۳
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۱ ق‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌، ج‍م‍ش‍ی‍دب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود،- ۸۳۲ ق‌ -- .ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌
ب‍اب‍ل‌( ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌ -- )ت‍اری‍خ‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴- ۶۷۲ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ص‍ائ‍ب‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۰۱۶ ؟- ۱۰۸۶ ؟ق‌
ه‍وم‍ر، ق‍رن‌ ۹ ی‍ا۸ ق‌ .م‌
ادی‍ب‌س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ی‍رش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۱۰-
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر،۱۲۹۷-
ک‍ی‍ن‍گ‌، ل‍ئ‍ون‍ارد وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۸۶۹- ۱۹۱۹
ش‍ی‍ران‍ی‌، ح‍اف‍ظ م‍ح‍م‍ود، ۱۸۸۰- ۱۹۴۶
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۵۶۴- ۱۶۱۶
اح‍س‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۲۹۳-
ک‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌،< ف‍ری‍دری‍ک‌= ف‍ردری‍ک‌ >چ‍ارل‍ز،۱۹۰۷-
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌
م‍رزب‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۲۹۶-
گ‍ری‍م‍ال‌، پ‍ی‍ر، ۱۹۱۲-
ب‍وت‍ول‌، گ‍اس‍ت‍ون‌، ۱۸۹۹-
<ج‍ان‍س‍ون‌ = ج‍ن‍س‍ن‌>، ه‍ورس‍ت‌ رول‍دم‍ار، ۱۹۱۳- ۱۹۸۲
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۲۹۷-
غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌، ج‍م‍ش‍ی‍دب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود،- ۸۳۲ ق‌
ک‍روچ‍ه‌، ب‍ن‍دت‍و،۱۹۵۲-۱۸۶۶
م‍ی‌، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بابل از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان
کینگ ، لئونارد ویلیام ، ۱۸۶۹- ۱۹۱۹ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۱‬,‭‌ک۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از سمرقند به کاشان :نامه های غیاث الدین جمشید کاشانی به پدرش
غیاث الدین ، جمشیدبن مسعود،- ۸۳۲ ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹‬,‭‌غ۹آ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماده ساختن کتاب :برای مولفان ، مترجمان ، ویراستاران ، کتابداران ، ناشران ، چاپخانه ها .... ویراست دوم با پیوستی در پیرامون نشر رومیزی [ )PTD( دی تی پی ]
ادیب سلطانی ، میرشمس الدین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۵۳‬,‭‌ف‍لا۴ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های بابل و ایران باستان
گریمال ، پیر، ۱۹۱۲- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۹۹۳‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نهج البلاغه
علی بن ابی طالب ( ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴-۹۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۴۸‬,‭‌ع۸‌ن۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جنگ
بوتول ، گاستون ، ۱۸۹۹- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۳۶/۵‬,‭‌ب۹‌ج۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه تاریخ هنر
مرزبان ، پرویز، ۱۲۹۶- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌م۴‌خ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کلیات زیباشناسی
کروچه ، بندتو،۱۹۵۲-۱۸۶۶ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۸/۳‬,‭‌ک۴‌ک۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر :پژوهشی در هنرهای تجسمی از سپیده دم تاریخ تا زمان حاضر
<جانسون = جنسن >، هورست رولدمار، ۱۹۱۳- ۱۹۸۲ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌ج۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران
احسانی ، محمدتقی ، ۱۲۹۳- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۶۴۸۷‬,‭‌ف‍لا۳‍ه۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیمای رامبراند
می ، چارلز ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۶۵۳‬,‭ر۲‌م۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فلسفه
کاپلستون ،< فریدریک = فردریک >چارلز،۱۹۰۷- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ؛ سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۲-۸۸
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲‬,‭‌ک۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دیوان صائب تبریزی
صائب ، محمدعلی ،۱۰۱۶ ؟- ۱۰۸۶ ؟ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۶۳۷۳‬,‭‌ص۲د۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
در شناخت فردوسی
شیرانی ، حافظ محمود، ۱۸۸۰- ۱۹۴۶ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۵‬,‭‌ش۹۵د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شرح مثنوی
شهیدی ، جعفر، ۱۲۹۷- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۳۰۱‬,‭‌ف۴‌ش۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شرح مثنوی شریف
تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۳۰۱‬,‭‌ف۴‌ش۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
لیرشاه
شکسپیر، ویلیام ، ۱۵۶۴- ۱۶۱۶ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۲۳‬,‭‌ش۸‌ل۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
لیرشاه
شکسپیر، ویلیام ، ۱۵۶۴- ۱۶۱۶ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۲۳‬,‭‌ش۸‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام :از آغاز تا نیمه نخست سده چهارم
شهیدی ، جعفر،۱۲۹۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ت۲‌ش۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اودیسه
هومر، قرن ۹ یا۸ ق .م ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PA‬,‭۴۰۳۲‬,‭آ۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5