کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍لام‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ح‍م‍ی‍دم‍ف‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ق‍رن‌۹ ق‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قاموس البحرین ( متن کلامی فارسی تالیف به سال ۸۱۴ ق ).
حمیدمفتی ، محمدبن ابوالفضل ، قرن ۹ ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۰۳‬,‭‌ح۸‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک