کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍دی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار خ‍رد -- م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍دی‍د
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار خ‍رد --ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- داس‍ت‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍دی‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
<ک‍ارت‍رای‍ت‌= ک‍ارت‍ر رای‍ت‌>، راج‍ر، م‌- ۱۹۴۸
م‍ص‍ل‍ح‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌،۱۳۳۰-
ک‍وک‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۹۳۸م‌-.
اول‍ت‌، ب‍ی‍ل‌، ۱۹۵۸ - م‌
<اوس‍ت‍ر وال‍در= اوس‍ت‍روال‍در>، ال‍گ‍زان‍در
آب‍رام‍ز، رون‍دا ام‌.، ۱۹۵۰ - م‌
<ف‍ی‍وره‌= ف‍ی‍ور>، ف‍ران‍ک‌
واک‍ر، ج‍ف‌
رز، دی‍وی‍د اس‌.، ۱۹۵۷ - م‌
<رای‍ن‍ور= ری‍ن‍ور>، ج‍ردن‌،۱۹۸۶ - م‌
 
ناشر:
آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌
آدی‍ن‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ن‍وی‍ن‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
آری‍ان‍اق‍ل‍م‌
ت‍رم‍ه‌
س‍ل‍م‍ان‌: س‍ای‍ه‌ ه‍ور
آم‍وزه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیش به سوی کارآفرینی :راهنمای راه اندازی و مدیریت کسب و کاری برای خود
کوک ، جیمز،۱۹۳۸م -. ؛  اصفهان آموزه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۵‬,‭‌ک۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع و کاربردی تهیه طرح کسب و کار
<فیوره = فیور>، فرانک ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ف۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<سازمان های = سازمان های < >کارآفرین = کارافرین >
<کارترایت = کارتر رایت >، راجر، م - ۱۹۴۸ ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ک۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خلق مدل کسب و کار
<اوستر والدر= اوستروالدر>، الگزاندر ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۴۲۹۱۰،آدرس ناشر :سهروردی جنوبی ملایری پورغربی - شماره 73 واحد 1 آریاناقلم   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ف‍لا۹‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه کسب و کار در یک روز
آبرامز، روندا ام .، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ک۵آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چک لیست < استارتاپ = استارت آپ :>۲۵ گام برای یک کسب و کار مقیاس پذیر، با رشد سریع
رز، دیوید اس .، ۱۹۵۷ - م ؛  تهران نوین توسعه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭ر۴‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<راه اندازی = راه اندازی >کسب و کار :فرمول سری میلیونر اینترنتی برای فروش آنلاین کسب و کار
واکر، جف ؛  تهران آدینه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭و۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<راه اندازی = راه اندازی >کسب و کار :۲۴ گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا
اولت ، بیل ، ۱۹۵۸ - م ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ف‍لا۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب کاری :ایده پردازی کارآفرینی و چگونگی تدوین طرح تجاری - صنعتی
مصلح شیرازی ، علی نقی ،۱۳۳۰- ؛  تهران سلمان : سایه هور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌م۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<داستان های = داستانهای >استارتاپی :آموزه هایی از شروع ، سختی ها و رشد یک استارت آپ
<راینور= رینور>، جردن ،۱۹۸۶ - م ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭ر۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک