کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍روی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ای‍ران‌-- ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌-- ت‍اری‍خ‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌، ن‍اص‍ر
وف‍ادار، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۰-
م‍ت‍ق‍ی‌، ه‍ای‍ده‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ش‍روی‍ن‌
آوای‌ ش‍روی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی و روابط کار :نگرشی راهبردی ( استراتژیک )
میرسپاسی ، ناصر ؛  تهران شروین   ، ۱۳۷۶،۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی و تحولات سیاسی
وفادار، علی ،۱۳۲۰- ؛  تهران شروین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۲/۵۵‬,‭و۷‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات
متقی ، هایده ، ۱۳۴۰- ؛  تهران آوای شروین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۲‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک