کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌--ای‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌- ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ان‍گ‍ی‍زش‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌ --ب‍ازی‍ه‍ای‌ ع‍روس‍ک‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌-س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍رس‌، ج‍ری‌
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ظی‍ری‌، ع‍ش‍رت‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ی‍چ‍ل‌، ت‍رن‍س‌
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ه‍ارت‌،ف‍ران‍س‍ی‍ن‌
راو، ک‍لارن‍س‌ ج‌.
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
ام‍ام‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۲۳-
ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱
ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌، ری‍ن‍ول‍د ال‍ی‍ن‌،۱۹۴۵-۱۸۶۸
ری‍و، ج‍ان‌ م‍ارش‍ال‌
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹
ک‍ردی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۳۳-
م‍ای‌ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد،۱۹۰۰-
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍اری‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ م‍ؤت‍م‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،۱۳۰۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
س‍م‍ت‌
ت‍رم‍ه‌
ن‍ش‍ر دان‍ا
ب‍رگ‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رش‍د
ت‍وس‌
رش‍د
آت‍ی‍ه‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍داس‍ب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی :به ضمیمه پرسشها و پاسخهای چهار گزینه ای همراه با پرسشهای تشریحی
فیرس ، جری ؛  تهران نشر شیداسب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رشد شخصیت
یونگ ، کارل گوستاو، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱ ؛  [تهران ] آتیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ی۹ر۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
ریو، جان مارشال ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭ر۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رشد شخصیت و بهداشت روانی
نظیری ، عشرت ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ن۶ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >شخصیت
کریمی ، یوسف ، ۱۳۲۳- ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۴-۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گاری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا
نیکلسون ، رینولد الین ،۱۹۴۵-۱۸۶۸ ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۵‬,‭‌ن۹‌ت۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مبانی شخصیت پردازی در سینما :بررسی ساختار، تجلی ، و ابعاد شخصیت دراماتیک
امامی ، مجید ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ش۳‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران انتشارات رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >شخصیت ، یا، مکاتب روانشناسی
سیاسی ، علی اکبر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری
طباطبائی مؤتمنی ، منوچهر،۱۳۰۳- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭ط۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت حقوقی
صفار، محمدجواد، ۱۳۳۳- ؛  تهران نشر دانا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۶۵۰‬,‭‌ص۷‌ش۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت ( راهنمای طراحی سوالات پرسشنامه های تحقیقی و کارشناسی ارشد و دکترا)
تهران ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭ر۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی :حاوی ۹۰ پرسشنامه استاندارد و معتبر...
مقیمی ، محمد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نقش بازیهای عروسکی در شخصیت کودکان ایرانی و ژاپنی
کردی ، عبدالرضا ؛  [تهران ] هنرستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۷‬,‭‌ک۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مردم در سازمانها :زمینه رفتار سازمانی
میچل ، ترنس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۹‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت همراه باقانون چک صورتهای مالی سالانه :سود قابل تقسیم : نمونه گزارش بازرسان انگلیسی -فارسی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تیزهوشان در مدرسه ؛ تیزهوشی - شخصیت - بازده تحصیلی
هارت ،فرانسین ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۹۳‬,‭‍ه۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ساخت ، پدیدآئی و تحول شخصیت ، به ضمیمه مفهوم فرافکنی و ارزشیابی شخصیت معرفی ، روش اجرا و تفسیر مهمترین تست فرافکن آزمون رورشاخ
مای لی ، ریچارد،۱۹۰۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌م۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مباحث عمده در< روانپزشکی = روان پزشکی >
راو، کلارنس ج . ؛  تهران انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۹‬,‭ر۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9