کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍وث‍ری‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۴۳-
ش‍ع‍اع‌ ک‍اظم‍ی‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز، ۱۳۴۵-
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
ک‍ت‍اب‍دار، م‍ج‍ی‍درض‍ا،۱۳۴۲-
 
ناشر:
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌، ک‍اوش‌
آوای‌ ن‍ور
چ‍راغ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای و اینترنت به ضمیمه منتخبی از پایگاههای کاربردی اینترنت برای همه
کتابدار، مجیدرضا،۱۳۴۲- ؛  تهران چراغ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ک۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب های = آسیبهای >اجتماعی ( نوپدید )با تاکید بر تئوری های زیربنایی و راهکارهای مقابله ای
شعاع کاظمی ، مهرانگیز، ۱۳۴۵- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ش۷آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول < شبکه های = شبکه های >کامپیوتری
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران گلپونه ، کاوش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<فناوری های = فناوریهای >نوین ارتباطی و اطلاعاتی
کوثری ، مسعود، ۱۳۴۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۰‬,‭‌ک۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک