کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ب‌ اف‍روزان‌، ص‍غ‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
ه‍ن‍ج‍ار گ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ --ای‍ران‌ --رش‍ت‌ --ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ --ای‍ران‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌ م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، آت‍وس‍ا
ش‍ب‌ اف‍روزان‌، ص‍غ‍ری‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ث‍ار، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
وان‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روند< برنامه ریزی = برنامه ریزی >فرهنگی در توسعه ( از نظریه تا سنجش )
شب افروزان ، صغری ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ش۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گامی به سوی توسعه
محمدی مزینانی ، آتوسا ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌م۳‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرمابه اجتماعی در جامعه آنومیک ( از نظریه تا سنجش )
حسینی نثار، مجید ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۰۸‬,‭‌ح۵‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک